Nyheter i ProgeCAD 2024

Den senaste versionen som släpps i april 2023 har fått namnet ProgeCAD 2024 för att anpassa sig till standarden i CAD-världen när det gäller versionsbenämningar. Det kommer således inte finnas någon ProgeCAD 2023.

Som vanligt har det tillkommit nya funktioner, förbättrade funktioner och förbättrad prestanda. Bland nyheterna finns förbättringar inom 3D och import av ritningar från andra program, samt kopplingar till Microsoft Excel och mycket mycket mer. 

Många nya kunder efterfrågar en jämförelse med AutoCAD och AutoCAD LT och en sådan hittar du här.

Se filmen (klicka på bilden ovan) som beskriver lite av alla nyheter.

För alla befintliga användare är det bra att känna till att den nya ProgeCAD 2024 är utvecklad med den senaste CAD-motorn från IntelliCAD på den senaste Windows-versionen från Microsoft. Det borgar för en maximal prestanda, stabilitet och säkerhet. Med tanke på att Windows ständigt uppdateras så är det en god ide att även hålla sin ProgeCAD uppdaterad.

Nytt kommando/funktion VIEWCUBE (vykub)

Vykuben är ett nytt praktiskt sätt för att kontrollera och styra visningen av din 3D-modell från olika vinklar. Du klickar direkt på kubens sidor eller hörn för olika förinställda vyer eller så klickar och håller du för att fritt rotera runt din modell.

Via ett enkelt menyval väljer du egna sparade koordinatsystem eller återställer tillbaka till WCS.

Inställningarna för vykuben sköts enkelt från en dialogruta.

 

Nytt kommando/funktion DATALINK (datalänk)

Datalänkning ger dig möjligheten att länka ett kalkylblad från Microsoft Excel till en ProgeCAD-tabell som en dynamisk länk till en extern fil. Det bästa med datalänkning är att alla ändringar som du gör i kalkylbladet i Excel automatiskt uppdaterar tabellen i ProgeCAD. Dessutom om du ställer in det så kommer dina ändringar i tabellen sparas tillbaka till kalkylbladet.

NOTERA: Funktionen DATALÄNK kan användas som enskilt kommando eller i dialogrutan där du skapar tabellen.

Nytt kommando XLSIMPORT (Excel-import)

Du kan nu importera en XLS-, eller en XLSX-fil till en ny statisk tabell i progeCAD. Den importerade informationen skapar automatiskt en ny tabell och fyller i data samt formaterar för att matcha det ursprungliga formatet på kalkylbladet.

Infoga block i tabell

Ett block som du infogar i en tabellcell anpassas antingen automatiskt till storleken på cellen eller så kan cellen anpassas till att passa storleken på blocket.

Block kan enkelt infogas från den särskilda ribbon-menyn för tabeller. Flera block kan infogas i en och samma cell. Om det är mer än ett block i samma cell kan du använda dialogrutan Hantera cellinnehåll för att anpassa hur innehållet ska visas.

 

Nya objekt: CENTERMARK (centrummarkering) och CENTERLINE (centrumlinje)

De nya objekten centrummarkeringar och centrumlinjer är referenser till centrum och symetriaxlar. De är associativa måttsättningsobjekt så när du flyttar eller modifierar de associerade objekten kommer centrummarkeringar och centrumlinjer att ändras med dem.

I Egenskapspaletten kan du kontrollera deras utseende och synlighet. Du kan lägga till ett särskilt lager för dem som skiljer sig från det aktuella lagret. 

Nytt kommando MAPIMPORT (importera kartor) – Geo Data och FDO Import 

Med Mapimport infogar du geometrier från SDF-filer, SQLite- och SHAPE- (esri) filer eller så kan du använda en service för databaser liknande WFS (Web Feature Service) som låter dig dela geo-data över Internet. Funktionstjänsterna kan användas via Internet i webbkartor, data- och webbapplikationer, eller använd data från PostgreSQL eller MySQL.

 

Förbättrat OFFSET-kommando

Två nya alternativ för "Lager" och "Radera" har tillkommit i OFFSET-kommandot. Radera tar bort det ursprungliga objektet efter att det förskjutits. Lager avgör om ett objekt som förskjuts ska skapas på aktuellt lager eller på samma lager som källobjektet.

Nytt kommando MAPIINSERT – Infoga flera bilder

Låter dig infoga flera bilder vid ett och samma tillfälle, vilket är användbart för t.ex. geografiska referenser.

Nytt kommando BREAKATPOINT (bryt upp vid punkt)

Bryter upp 2D-objekt som t.ex. linjer, bågar, polylinjer, konstruktionslinjer och kurvor till två separata objekt vid en enda brytpunkt. Stängda objekt kan inte brytas upp i en punkt.

Arbeta med BIM-filer

ProgeCAD 2024 har nu stöd för Autodesk® Revit® 2023-filer. Du kan också importera både IFC och Revit (upp till version 2022) med lager. Lagerstrukturen läses in från IFC- eller Revit-filerna och du kan själv välja vilken nivå för lagerträdet som du vill importera.

Du kan nu även styra vad som ska ske efter importen som t.ex. zooma utsträckning eller att gå till en isometrisk vy. I panelen BIM-Egenskaper skapar och tilldelar du olika lägen för vad som ska visas.

Du kan koppla IFC- och Revit-underlag direkt via ProgeCAD-utforskaren och med kommandot Audit söker du  efter eventuella fel i IFC-filer som är kopplad som underlag.

Nytt kommando SURFEXTRACTCURVE

Med detta kommando skapar du kurvor i U- och V-riktningarna på en yta eller på en 3D-solid. De kan vara linjer, polylinjer, bågar eller kurvor beroende på formen på 3D-objektet.

Nytt kommando 3DWALK (gå i 3D)

Skapa upplevelsen av att interaktivt gå genom din 3D-modell med det nya kommandot 3DWALK. Inställningarna för kommandot hanteras via 3DWALKFLYSETTINGS.

Nytt kommando 3DFLY (flyg i 3D)

På samma sätt som du kan gå genom din 3D-modell kan du även flyga genom eller över den. Även dessa inställningar hanteras vis 3DWALKFLYSETTINGS.

Nytt kommando 3DPOSITIONER

Visar ett visuellt hjälpmedel för att flytta och rotera objekt i den tredimensionella vyn.

Ny funktion för UCS-kommandot

Nu kan du skapa och definiera egna UCS direkt genom att välja solidobjekt eller ytor.

Nytt kommando AIDIMSTYLE (skapa måttsättningsstil)

Skapa en ny måttsättningsstil direkt från ett befintligt mått. Om du har ett mått som du har ändrat egenskaperna för som t.ex. färg på måttgränslinjer, textfärg, pilstorlek och textfont kan du använda kommandot AIDIMSTYLE, välja måttet och en ny måttsättningsstil kommer att skapas med de egenskaperna.

Nytt kommando LAYMRG (slå ihop lager)

Antalet lager i en ritning kan ibland bli väldigt omfattande. Du kan reducera antalet lager i en ritning genom att slå ihop dem. Objekt på sammanslagna lager flyttas till ett valt lager och de ursprungliga lagren tas bort från ritningen.

Ny förgranskning av blad (papper och marginaler) i dialogrutan för utskrift.

 

Förbättrat EXPLODE-kommando (blockfilter)

Alternativet Block finns nu för att automatiskt filtrera valda objekt och bara spränga block och på så sätt kunna bevara andra typer av sammansatta objekt såsom matriser, polylinjer, textstycken, mm.

Nytt kommando WHOHAS (information om vem som använder en ritning)

Visar information om en öppen ritningsfil. Du kan använda WHOHAS för att få reda på vem som har en specifik ritningsfil öppen. Efter att du angivit en ritningsfil visas information med fullständig sökväg, login och datornamn för användaren samt datum och tid för när ritningen öppnades.

Förbättrat APPLOAD-kommando (ladda applikationer)

Skapa en startinställning som låter dig specificera vilka egna applikationer som ska startas tillsammans när ProgeCAD startas.

Nya funktioner för kommandot PDFEXPORT (pdf export)

Nytt gränssnitt för export till PDF. Nu är det möjligt att exportera alla layouter och även modelrymden baserat på dina urval och på så vis skapa flersidiga PDF-filer.

Förbättrat QDIM-kommando (snabbmåttsättning)

Kommandot Snabbmåttsättning har uppdaterats med nya alternativ för inställningar för att hantera prioriteten för associativa måttsättningar till att välja ändpunkten eller till skärningspunkten.

Nytt kommando REGENVISIBLE (generera om enbart det som syns på skärmen)

Snabba upp ritningshanteringen  genom att endast generera om objekt i det synliga området.

Förbättrade verktygspaletter

Dra ett objekt från en ritning och släpp i en verktygspalett för att lägga till motsvarande kommando som användes för att skapa objektet i paletten.

Förbättrad funktion för geografisk plats

Ny dialogruta för att lägga till en geografisk plats i ritningen

 

Nytt kommando GEOMAPSERVICE (kartservice)

Använd kommandot för kartservice för att slå på och av geografiska karttjänster. När det är av förhindras programmet från att ansluta till Internet för att visa online-kartan och kommandona för markposition, markera area och för att ladda om bilden är inte tillgänglig.

Kommandoradstypsnitt. Välj typsnitt för kommandoraden från den nya dialogrutan.

Förbättrad ersättning för storfont

Nu är det möjligt att välja ersättningsfonten för storfonter genom att söka direkt på datorn via bläddrafunktion och inte bara från de fördefinierade valen.

Nytt kommando –TABLE (infoga tabell)

Skriv -TABLE (bindestreck TABLE) på kommandoraden för att infoga en tabell i ritningen utan att gå via dialogrutan.

Grupper för nätverkslicens (endast för NLM-licenser) 

Skapa oberoende grupper av användare i ett nätverk för att lättare kunna administrera och dela upp det totala antalet ProgeCAD-licenser som finns tillgängliga efter olika gruppers behov. 

STEP/IGES Import – Nya alternativ för objektskapande

Du kan nu konfigurera den typ av 3D CAD-objekt som du föredrar vid import av externa 3D-filer. Standardinställning och det rekommenderade valet är att sätta till“Automatisk”. Det nya alternativet finns tillgängligt i dialogrutan IGESSTEPOPTIONS.

 

Ny funktion för att återställa dolda meddelanden

I Alternativdialogrutan är det nu möjligt att återställa hjälp- och varningsmeddelanden som tidigare dolds av användaren.

Nytt Expresskommando: Förena smart 

Förenar separata sammanhängande linjer, polylinjer och kurvor till en enda polylinje 

Ny funktion CTRL+R (vyportar)

Växlar mellan fasta vyportar i modellfliken eller flytande vyportar i den aktuella layouten.Ny CAD-motor

ProgeCAD 2024 är baserad på den senaste källkoden av IntelliCAD 11.1. Hundratals nya funktioner och fixar samt med ett förbättrat gränssnitt.

Prestandaförbättringar

⦁    Snabbare vektorisering av polylinjer.

⦁    Kommandot Snabbval är 2X snabbare i stora ritningar.

Fler nyheter:

• Vid kopiering är det nu möjligt att ångra individuella kopior

• Spara flera block. i Blockutforskare, välj flera block och högerklicka för att spara dem på en och samma gång.

• Välj automatiskt alla blick-i-block med på-plats-redigering.

• Ange två brytpunkter för att manuellt bryta måttsättningen när du bryter upp den.

• Välj höjden för koner och cylindrar (som 3D-solider) genom att specificera två punkter.

• Läs och importera OBJ-material med bild för struktur.

• Förbättrade handtag för klippta block.

• Ny variabel CENTERSNAPMAXVERTEX för snappa till centrum på stängda polylinjer, kurvor och 3D-polylinjer

• Ny funktion REVERSE, vänder riktningen för valda linjer, polylinjer, kurvor och spiraler.